لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها،لیست قیمت دیوارپوش

نویسنده : جواد ضیایی 2016/11/06 تعداد نظرات : دیدگاه بسته است.

لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها

لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها در زیر مشخص شده است، برای اطلاع بیشتر دربخش ارتباط با ما با سامانه های ما تماس بگیرید

ردیف نوع محصول واحد قیمت مصرف کننده
1 پانل روکشدار دوجداره کوبوآ عرض 20cm مترمربع 238.000
2 پانل روکشدار سه جداره  کوبوآعرض20cm مترمربع 255.000
3 پانل روکشدار دوجداره کوبوآ عرض 40cm مترمربع 242.000
4 پانل روکشدار دوجداره اکوپن عرض20 مترمربع 213.000
5 پانل کوبوآ با روکش  مخمل  عرض 20cm و40cm مترمربع 295.000
6 پانل کوبوآ با روکش  مخمل  طرح دار عرض 20cm و40cm مترمربع 305.000
7 پانل روکشدار  یورو پن مترمربع 193.000
8 پانل سفید ساده کوبوآ عرض 20cm و 25cm مترمربع 138.000
9 پانل سفید ساده اکوپن عرض 20cm مترمربع 129.000
10 پانل سفید براق کوبوآ عرض 20cm و25cm مترمربع 151.000
11 پانل سفید براق اکوپن  عرض 20cm مترمربع 142.000
12 پانل سفید ساده کوبوآ عرض 40cm مترمربع 158.000
13 پانل سفید ساده کوبوآ شیاردار عرض 25cm مترمربع 138.000
14 پانل سفید براق  کوبوآ شیاردار عرض 25cm مترمربع 151.000
15 پانل سفید کوبوآ براق نواردار عرض  20cm و 25cm مترمربع 155.500
16 پانل سفید اکوپن براق نواردار عرض  20cm مترمربع 146.500
17 پانل هات استامپ کوبوآ عرض  20cm و25cm مترمربع 176.000
18 پانل چاپی  براق عرض 20cm مترمربع 166.000
19 پانل چاپی نواردار مترمربع 171.000
20 پانل دو چاپ نواردار مترمربع 182.500
21 پانل چاپی  مات مترمربع 171.000
22 پانل دو چاپ براق مترمربع 177.500
23 پانل دو چاپ  مات مترمربع 182.500
24 تایل 60*60 سفید ساده مترمربع 175.000
25 تایل 60*60 سفید براق مترمربع 184.000
26 تایل 60*60  تک چاپ  براق  مترمربع 202.000
27 تایل 60*60تک چاپ  مات مترمربع 210.000
28 تایل 60*60دو چاپ   مات مترمربع 223.000
29 تابل 60*60دو چاپ  براق مترمربع 215.000
30 تایل 60*60 با روکش  مخمل مترمربع 304.000
31 تایل 60*60 هات استامپ مترمربع 198.000
32 تایل اکو 60*60 سفید ساده مترمربع 167.000
33 تایل اکو 60*60 سفید براق مترمربع 176.000
34 تایل اکو 60*60  تک چاپ  براق  مترمربع 194.000
35 تایل اکو 60*60تک چاپ  مات مترمربع 202.000
36 تایل اکو 60*60دو چاپ   مات مترمربع 215.000
37 تابل اکو 60*60دو چاپ  براق مترمربع 207.000
38 لبه سفید ساده متر طول 11.000
39 لبه روکشدار متر طول 19.000
40 لبه مخمل متر طول 30.000
41 نبشی تاشو روکشدار 2*2 متر طول 23.000
42 نبشی تاشو سفید UV متر طول 14.000
43 نبشی تاشو سفید ساده متر طول 13.000
44 نبشی ثابت روکشدار  2*2 متر طول 21.000

دیدگاه ها