دیوارپوش

لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها،لیست قیمت دیوارپوش

نویسنده : جواد ضیایی 2016/11/06 تعداد نظرات : دیدگاه بسته است.

لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها

لیست قیمت دیوارپوش و سقف کاذب و ابزارها در زیر مشخص شده است، برای اطلاع بیشتر دربخش ارتباط با ما با سامانه های ما تماس بگیرید

ردیفنوع محصول واحد قیمت مصرف کننده
1پانل روکشدار دوجداره کوبوآ عرض 20cmمترمربع238.000
2پانل روکشدار سه جداره  کوبوآعرض20cmمترمربع255.000
3پانل روکشدار دوجداره کوبوآ عرض 40cmمترمربع242.000
4پانل روکشدار دوجداره اکوپن عرض20مترمربع213.000
5پانل کوبوآ با روکش  مخمل  عرض 20cm و40cmمترمربع295.000
6پانل کوبوآ با روکش  مخمل  طرح دار عرض 20cm و40cmمترمربع305.000
7پانل روکشدار  یورو پن مترمربع193.000
8پانل سفید ساده کوبوآ عرض 20cm و 25cmمترمربع138.000
9پانل سفید ساده اکوپن عرض 20cmمترمربع129.000
10پانل سفید براق کوبوآ عرض 20cm و25cmمترمربع151.000
11پانل سفید براق اکوپن  عرض 20cmمترمربع142.000
12پانل سفید ساده کوبوآ عرض 40cmمترمربع158.000
13پانل سفید ساده کوبوآ شیاردار عرض 25cmمترمربع138.000
14پانل سفید براق  کوبوآ شیاردار عرض 25cmمترمربع151.000
15پانل سفید کوبوآ براق نواردار عرض  20cm و 25cmمترمربع155.500
16پانل سفید اکوپن براق نواردار عرض  20cmمترمربع146.500
17پانل هات استامپ کوبوآ عرض  20cm و25cmمترمربع176.000
18پانل چاپی  براق عرض 20cmمترمربع166.000
19پانل چاپی نواردار مترمربع171.000
20پانل دو چاپ نواردار مترمربع182.500
21پانل چاپی  مات مترمربع171.000
22پانل دو چاپ براق مترمربع177.500
23پانل دو چاپ  ماتمترمربع182.500
24تایل 60*60 سفید ساده مترمربع175.000
25تایل 60*60 سفید براق مترمربع184.000
26تایل 60*60  تک چاپ  براق  مترمربع202.000
27تایل 60*60تک چاپ  مات مترمربع210.000
28تایل 60*60دو چاپ   مات مترمربع223.000
29تابل 60*60دو چاپ  براق مترمربع215.000
30تایل 60*60 با روکش  مخمل مترمربع304.000
31تایل 60*60 هات استامپمترمربع198.000
32تایل اکو 60*60 سفید ساده مترمربع167.000
33تایل اکو 60*60 سفید براق مترمربع176.000
34تایل اکو 60*60  تک چاپ  براق  مترمربع194.000
35تایل اکو 60*60تک چاپ  مات مترمربع202.000
36تایل اکو 60*60دو چاپ   مات مترمربع215.000
37تابل اکو 60*60دو چاپ  براق مترمربع207.000
38لبه سفید ساده متر طول 11.000
39لبه روکشدارمتر طول 19.000
40لبه مخمل متر طول 30.000
41نبشی تاشو روکشدار 2*2متر طول 23.000
42نبشی تاشو سفید UVمتر طول 14.000
43نبشی تاشو سفید سادهمتر طول 13.000
44نبشی ثابت روکشدار  2*2 متر طول 21.000

دیدگاه ها