پوستر کومار

پوسترکومار

 پوستر کومار صفحات کاغذی در ابعاد تقریباً بزرگ هستند که بر روی آنها نوشته‌ها، طرح‌ها، نقاشی‌ها و نظیر آن چاپ شده است.

پوستر کومار

به منظور نصب شدن بر روی دیوارها و یا دیگر سطوح عمودی تعبیه شده‌اند.

پوسترکومار معمولی از نقاشیو نوشته تشکیل شده‌اند اما ممکن است یک پوستر دارای نقاشی محض یا نوشته تنها باشد.

پوسترها ممکن است برای جلب توجه و یا اطلاع رسانی بر روی دیوارها چسبانده شوند.

اهداف پوسترها چند منظوره است. یک پوستر ممکن است برای تبلیغات باشد.

برای تکثیر یک اثر هنری با هدف اقتصادی و فرهنگی و فروش ارزان قیمت از آن استفاده شود. از پوسترها برای امور آموزشی استفاده زیادی می‌شود.

[caption id="attachment_2784" align="alignnone" width="88"]پوستر کاغذ دیواری کومار - پوستر كومار پوستر کاغذ دیواری کومار – پوستر كومار[/caption]

10 درصد

پوسترکومار

 پوستر کومار صفحات کاغذی در ابعاد تقریباً بزرگ هستند که بر روی آنها نوشته‌ها، طرح‌ها، نقاشی‌ها و نظیر آن چاپ شده است.

پوستر کومار

به منظور نصب شدن بر روی دیوارها و یا دیگر سطوح عمودی تعبیه شده‌اند.

پوسترکومار معمولی از نقاشیو نوشته تشکیل شده‌اند اما ممکن است یک پوستر دارای نقاشی محض یا نوشته تنها باشد.

پوسترها ممکن است برای جلب توجه و یا اطلاع رسانی بر روی دیوارها چسبانده شوند.

اهداف پوسترها چند منظوره است. یک پوستر ممکن است برای تبلیغات باشد.

برای تکثیر یک اثر هنری با هدف اقتصادی و فرهنگی و فروش ارزان قیمت از آن استفاده شود. از پوسترها برای امور آموزشی استفاده زیادی می‌شود.

پوستر کاغذ دیواری کومار - پوستر كومار

پوستر کاغذ دیواری کومار – پوستر كومار